Czy „niezależnym rzeczoznawcą” może być pracownik banku, nie będący rzeczoznawcą majątkowym?

Nieruchomości | 4/2013
Moduł: nieruchomości
Krzysztof Gabrel

Tytułem wstępu należy przypomnieć, że zagadnienia związane z wyceną nieruchomości uregulowane zostały w ustawie z 21.8.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.; dalej GospNierU). Zgodnie z art. 4 GospNierU pod pojęciem „wycena nieruchomości” należy rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. W przepisie tym zdefiniowano również takie zagadnienia jak „określanie wartości nieruchomości” (tj. określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości) oraz „szacowanie nieruchomości” (oznaczające czynności związane z określaniem wartości nieruchomości).