Czy inwestycja przy pomniku przyrody wymaga uzgodnień z RDOŚ?

Nieruchomości | 9/2018

Do sporu dotyczącego zakresu ochrony przyrodniczej doszło w Warszawie. Chodziło konkretnie o aleję składającą się z 23 drzew z gatunku bożodrzew gruczołkowaty, które prawdopodobnie w przeszłości zostały sprezentowane miastu przez ambasadora chińskiego. 

Do sporu dotyczącego zakresu ochrony przyrodniczej doszło w Warszawie. Chodziło konkretnie o aleję składającą się z 23 drzew z gatunku bożodrzew gruczołkowaty, które prawdopodobnie w przeszłości zostały sprezentowane miastu przez ambasadora chińskiego. Założenie przyrodnicze za sprawą uchwały Rady m.st. Warszawy w 2015 r. zostało uznane za pomnik przyrody. Problem pojawił się, kiedy jeden z deweloperów zaplanował przeprowadzenie inwestycji budowlanej w bezpośrednim sąsiedztwie alei, na potrzebę której zostały ustalone warunki zabudowy. Przeciwko budowie 7-piętrowego budynku posypały się liczne sprzeciwy. Odwołanie od decyzji Zarządu Dzielnicy Śródmieście złożyły cztery podmioty. Wśród zarzutów pojawiły się także takie, że realizacja bloku będzie miała negatywny wpływ na pomnik przyrody i w sposób bezpośredni może mu zagrażać. Po przeanalizowaniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze stanęło jednak po stronie urzędników i dewelopera. Według ustaleń SKO inwestycja – w myśl przedłożonego projektu – została zaplanowana tak, by nie nieść ze sobą negatywnego wpływu na aleję drzew. Kolegium zwróciło uwagę m.in. na fakt, że linia zabudowy została wyznaczona w odległości 15 metrów od osi wyznaczanej przez pnie, a ponadto deweloper zobligował się do zachowania szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac budowlanych pod kątem ich ewentualnego złego wpływu na funkcjonowanie roślin. Wspólnoty mieszkaniowe, które skarżyły decyzje urzędnicze do SKO, skierowały sprawę do sądu, zarzucając przy tym magistratowi, że ten wydał decyzję o warunkach zabudowy pomijając przy tym uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, do czego był zobowiązany przez aktualne przepisy dotyczące pomników przyrody. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał ten argument za słuszny. Choć zgodził się z urzędnikami co do tego, że planowana budowa bloku spełniała kryteria dopuszczające do wydania decyzji o warunkach zabudowy, to faktycznie dostrzegł pominięcie przez urzędników konieczność skonsultowania zaistniałej sytuacji z RDOŚ. Na skutek takiej interpretacji przepisów WSA orzekł o uchyleniu obydwu decyzji wydanych wcześniej w sprawie. W konsekwencji takiego obrotu sytuacji deweloper zaskarżył wyrok WSA. W skardze kasacyjnej skierowanej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przedsiębiorca twierdził, że kluczowe dla uznania, czy niezbędna jest konsultacja z RDOŚ co do wydania decyzji o warunkach zabudowy, jest zakwalifikowanie alei drzew jako obiektu przyrodniczego, a nie obiektu chronionego. Sąd nie podzielił jednak takiej opinii. W wyroku z 13.1.2018 r. (II OSK 226444/17) NSA uznał, że w omawianym przypadku faktycznie urzędnicy niesłusznie pominęli etap konsultacji wydania warunków zabudowy z właściwym RDOŚ. Uzasadniając swoje stanowisko skład orzekający stwierdził, że w myśl obowiązujących przepisów pomnik przyrody jest formą ochrony przyrody, a w omawianym przypadku właśnie za pomnik przyrody (uchwałą rady miasta) została uznana cała aleja, a więc grupa 23 drzew.