Cztery działy księgi wieczystej i wycena

Cztery działy księgi wieczystej i wycena

Nieruchomości | 3/2000
Moduł: nieruchomości
Łucja Wierzycka

Zebranie informacji z księgi wieczystej jest podstawowym obowiązkiem przy określaniu wartości nieruchomości, chociaż nie wszystkie zawarte w niej informacje bezpośrednio uwzględnia się przy wycenie.

Księga wieczysta jest bardzo wartościowym źródłem informacji o nieruchomości, z których większość będzie wykorzystana przy sporządzaniu operatu szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy uwzględni przede wszystkim informacje niezbędne dla określenia przedmiotu i zakresu wyceny, ponieważ na podstawie księgi wieczystej następuje identyfikacja wycenianego prawa. Bardzo ważne będą także wszelkie informacje konieczne dla określenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste prowadzi się wszak w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości (art. 1 ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - Dz.U. Nr 19, poz. 147, ze zm.; dalej KWU). Ale pewne informacje zawarte w księdze z założenia nie będą uwzględnione przy określaniu wartości nieruchomości, a niektóre wpisy z księgi będą uwzględnione tylko o tyle, o ile nie pozostają w sprzeczności z informacjami z innych źródeł. Różna jest bowiem waga i znaczenie poszczególnych zapisów w księdze wieczystej dla wyceny, podczas gdy część informacji rzeczoznawca majątkowy bezpośrednio wykorzysta przy analizie wartości nieruchomości, inne będą stanowiły tylko tło dla wyceny. Tak się składa, że to co najistotniejsze dla obrotu nieruchomościami, czyli działy drugi i czwarty księgi wieczystej - jest dla samej wyceny mniej istotne, natomiast dużo informacji o czynnikach wpływających na wartość nieruchomości zawiera dział pierwszy, a szczególnie dział trzeci księgi wieczystej. Innymi słowy, na innych fragmentach księgi wieczystej skupia się uwaga notariusza i rzeczoznawcy majątkowego, chociaż każdy z nich, z racji swoich zawodowych powinności, bada cały dokument.