Czekają nas zmiany w ustawie – Prawo budowlane, cz. II

Nieruchomości | 4/2020
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.20.4.3
Konrad Młynkiewicz

Jedną z najbardziej istotnych zmian PrBudU jest wprowadzenie instytucji uproszczonego postępowania legalizacyjnego. Ten szczególny tryb legalizacji będzie miał zastosowanie do samowoli budowlanych, które zostały zrealizowane co najmniej 20 lat przed wszczęciem postępowania legalizacyjnego, przy czym termin ten liczony będzie od zakończenia budowy.