Ceny gazu dla wspólnot i spółdzielni

Nieruchomości | 2/2022

Początek roku dla mieszkańców lokali zarządzanych przez spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe okazał się trudny ze względu na znaczące podwyżki cen gazu. 

Początek roku dla mieszkańców lokali zarządzanych przez spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe okazał się trudny ze względu na znaczące podwyżki cen gazu.
Kwoty związane z jego zużyciem dla wielu tego typu podmiotów wzrosły od stycznia nawet o kilkaset procent. Wszystko za sprawę przepisów, zgodnie z którymi odbiorcą indywidualnym jest tylko ten, kto ma bezpośrednią umowę z gazownią i licznik w mieszkaniu. W przypadku spółdzielni, czy wspólnot, które rozliczają zużycie gazu za lokatorów, dostawca gazu traktuje ich jako firmę, a to uniemożliwia skorzystanie z ulgowych taryf. W połowie stycznie Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Autorzy jej projektu wyjaśniają, że akt ten powstał w celu zabezpieczenia tych odbiorców gazu ziemnego, którzy są najbardziej narażeni na konsekwencje wywołane podwyżkami cen. Ustawa przewiduje ochronę taryfową, która będzie obowiązywała przez najbliższe dwa lata (tj. do końca 2023 r.). Chodzi o rozszerzenie katalogu podmiotów ujętych w art. 62b ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej. Ową ochroną będą objęte m.in.: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienne opiekunki, organizacje pozarządowe, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy i mieszkania chronione, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej czy podmioty zajmujące się warsztatami terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej. Nowe brzmienie ww. przepisu uwzględnia także spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe. Autorzy ustawy przewidzieli także zamrożenie do końca 2022 r. cen paliw gazowych dla klientów taryfowych, a dla operatorów świadczących usługę dostawy gazu do tych odbiorców przygotowano system rekompensat, na potrzebę którego przewidziano budżet w wysokości ok. 10 mld zł.