Aktualny stan prawny dotyczący usuwania drzew i krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, cz. II

Nieruchomości | 12/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.12.5
Anna Żak-Stobiecka

Wymiar kar pieniężnych w przypadku usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni jest dotkliwy. Zgodnie art. 107d ust. 1 OchrZabytU, kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1–5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.