25 lat porządkowania polskiego rynku nieruchomości

Nieruchomości | 8/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.8.12

Transformacja ustrojowa przyniosła zasadnicze zmiany na rynku nieruchomości. Zawód pośrednika – jak twierdzi Joanna Lebiedź, licencjonowany pośrednik i zarządca nieruchomości – powstał w tym samym czasie, co Okrągły Stół i przemiany z 1989 roku. Pionierów tego zawodu nikt nie uczył. Nie było ani kursów, ani studiów. Sami uczyliśmy się rynku, tworzyliśmy procedury obsługi klienta. Często na własnych błędach dochodziliśmy do sposobu konstrukcji dobrych umów, zasad współpracy (Rzeczpospolita z 9.6.2014 r.).


Transformacja ustrojowa przyniosła zasadnicze zmiany na rynku nieruchomości. Zawód pośrednika – jak twierdzi Joanna Lebiedź, licencjonowany pośrednik i zarządca nieruchomości – powstał w tym samym czasie, co Okrągły Stół i przemiany z 1989 roku. Pionierów tego zawodu nikt nie uczył. Nie było ani kursów, ani studiów. Sami uczyliśmy się rynku, tworzyliśmy procedury obsługi klienta. Często na własnych błędach dochodziliśmy do sposobu konstrukcji dobrych umów, zasad współpracy (Rzeczpospolita z 9.6.2014 r.).
Nic dziwnego, że kiedy opadł pierwszy kurz, pojawiła się potrzeba powołania do życia organizacji zrzeszających zawody pośrednika i zarządcy, które by wprowadziły porządek działania, zorganizowały ruch szkoleniowy i integrowały środowisko. Pierwsze lokalne stowarzyszenia powstały na początku lat 90. ubiegłego wieku. Bardzo szybko sześć z nich utworzyło organizację w celu tworzenia wspólnej polityki i reprezentowania ogólnopolskich interesów pośredników i zarządców – Polską Federację Rynku Nieruchomości (w latach 1995-1997 pod nazwą Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami). PFRN liczy obecnie 17 regionalnych stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości, zrzeszających prawie 2000 osób. Federacja w pełni uznaje autonomiczność stowarzyszeń, oferując jednocześnie możliwości podejmowania działań wspólnych, a także wyrażania opinii na tematy wykraczające poza obszar jednego regionu. Federacja dąży do odgrywania znaczącej roli w ekonomicznym rozwoju kraju poprzez porządkowanie rynku nieruchomości: precyzyjne formułowanie zasad działalności profesji, udział w procesie ustawodawczym, sprzyjającym rozwojowi polskiego rynku nieruchomości i umacniającym prawo własności. PFRN określa swoją misję jako zapewnienie prawidłowego rozwoju polskiego rynku nieruchomości poprzez dostarczanie usług na najwyższym poziomie, stworzenie systemów informacyjnych dla potrzeb społeczeństwa i rządu oraz jednoczenie wszystkich profesjonalistów rynku nieruchomości. PFRN od początku swojej działalności ściśle współpracuje z instytucjami rządowymi, uczestnicząc w pracach nad ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz nad prawnym określeniem zawodów nieruchomościowych. Czynnie uczestniczy też w organizacji postępowań kwalifikacyjnych związanych z nadawaniem licencji, a członkowie Polskiej Federacji tworzą komisje kwalifikacyjne przyznające licencje. Równolegle Federacja prowadzi ożywione kontakty z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi zawody rynku nieruchomości z Europy i USA, co zaowocowało ścisłą współpracą m.in: z CEPI – European Council Real Estate Professions (Europejska Rada Nieruchomości), National Association of Realtors (NAR) z USA, Mainstreet Organization of Realtors® (USA), z Instytutem CCIM (do końca 2000 r. Instytut Komercyjnego Inwestowania w Nieruchomości – CIREI; z siedzibą w Stanach Zjednoczonych) i innymi. W związku z Deregulacją z 2014 r., która zniosła konieczność posiadania licencji państwowych przez pośredników i zarządców, PFRN w trosce o odpowiedni poziom usług, wprowadziła własną certyfikację. Powstał Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców (https://rejestr.pfrn.pl/), gdzie można znaleźć nazwisko interesującego nas specjalisty. Federacja regularnie uczestnicy w branżowych spotkaniach i konferencjach na terenie całego kraju, jak i poza jego granicami. Sama współorganizuje corocznie ogólnopolski Kongres PFRN, który podsumowuje aktualną sytuację na rynku i nagradza najbardziej zasłużone postacie. Szczególną nagrodą jest ZŁOTA ODZNAKA. Otrzymuje ją osoba, „która swoją pracą społeczną, osobistą godną naśladowania postawą oraz działalnością w lokalnym stowarzyszeniu oraz PFRN i dla dobra całego środowiska rynku nieruchomości stanowi wzorzec postępowania dla innych, a wcześniej została co najmniej raz uhonorowana wyróżnieniem”.
Od 2000 r. PFRN jest wyłącznym organizatorem cyklu szkoleń CCIM w Polsce, na mocy porozumienia z Instytutem CCIM z Chicago. Ukończenie tego cyklu upoważnia do ubiegania się o międzynarodowy tytuł CCIM (ang. Certified Commercial Investment Member – Dyplomowany Specjalista Komercyjnych Inwestycji na Rynku Nieruchomości). Tytuł CCIM jest szeroko uznanym tytułem zawodowym w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, wynajmie, zarządzaniu nieruchomościami, rzeczoznawstwie i analityce inwestycyjnej. W związku z przypadającym w następnym roku 25-leciem istnienia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, będziemy publikować wywiady i sylwetki osób, które zaważyły na działalności PFRN i w istotnym stopniu przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku nieruchomości.
Agnieszka Herman rzecznik prasowy PFRN