Nieruchomości / Biblioteka nieruchomości

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (14)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Skutki braku możliwości doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem (miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) w aspekcie art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego 1. Prace...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (13)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Kwestia nie zażądania przez właściwy organ od inwestora złożenia oświadczenia o prawie do terenu na cele budowlane a nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę Nie zażądanie w postępowaniu...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (12)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Alicja Plucińska-Filipowicz Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku o zbadanie zgodności art. 61 ust. 6 i 7 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z art. 92...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (11)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 2 PrBudU 1. 1. Brak jest podstaw do dokonania takiej wykładni art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (10)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Zgoda właściwego ministra na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze 1. Wiosek gminy skierowany do właściwego ministra o zezwolenie na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (9)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garaży na terenie o funkcji mieszkaniowej Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji kilku garaży dla...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (8)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przepis art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3091