Nieruchomości / Biblioteka nieruchomości

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (17)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Zagadnienia dotyczące stosowania jako środka egzekucyjnego grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku 1. Przepis art. 127 § 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (16)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Uzasadnienie uzgodnienia konserwatorskiego a rola organu odwoławczego Zasada określona w art. 15 KPA zawierająca wymóg dwuinstancyjności postępowania administracyjnego powinna być tak...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (15)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Nakaz usunięcia nieprawidłowości technicznych w budynku 1. Nakaz wykonania robót budowlanych w celu usunięcia stwierdzonych przez organ nadzoru budowlanego nieprawidłowości technicznych w...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (14)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Skutki braku możliwości doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem (miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) w aspekcie art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego 1. Prace...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (13)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Kwestia nie zażądania przez właściwy organ od inwestora złożenia oświadczenia o prawie do terenu na cele budowlane a nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę Nie zażądanie w postępowaniu...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (12)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Alicja Plucińska-Filipowicz Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku o zbadanie zgodności art. 61 ust. 6 i 7 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z art. 92...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (11)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 2 PrBudU 1. 1. Brak jest podstaw do dokonania takiej wykładni art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3172