Nieruchomości / Biblioteka nieruchomości

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (38)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Tomasz Filipowicz

Alicja Plucińska-Filipowicz, Tomasz Filipowicz Przepis art. 152 PostępSądAdmU w wyroku uwzględniającym skargę Przepis art. 152 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (37)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Alicja Plucińska-Filipowicz Likwidacja tzw. starych samowoli budowlanych Problematyka likwidacji tzw. starych samowoli budowlanych od wejścia w życie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (36)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Zasady kształtowania polityki przestrzennej w gminie określa ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 60, poz. 717 ze zm.; dalej Plan­Zagosp­PrzestrzU). Ustawa ta...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (35)

Artur Kosicki, Alicja Pluciska-Filipowicz

Obowiązkiem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej jest zbadać w postępowaniu w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, czy pozwolenie to nie wygasło ze względu na...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (34)

Artur Kosicki, Alicja Plucińska-Filipowicz

Glosa do wyroku WSA w Białymstoku z 11.7.2012 r., II SA/Bk 278/12 Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podjęta na podstawie przepisów...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (32)

Artur Kosicki, Alicja Plucińska-Filipowicz

Kontrola legalności działalności administracyjnej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. Sąd administracyjny dokonując kontroli procedury planistycznej...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (31)

Artur Kosicki, Alicja Plucińska-Filipowicz

Alicja Plucińska-Filipowicz Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem „starej” samowoli budowlanej Nadal pojawiają się w organach nadzoru budowlanego oraz w sądach administracyjnych problemy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2959