Nieruchomości / Artykuły

Nie każdy zarzut to protest

Alicja Plucińska-Filipowicz

Błędne zakwalifikowanie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako protest stanowi kwalifikowane naruszenie prawa strony poprzez ograniczenie jej praw wynikających z...

Opodatkowanie umowy o roboty budowlane

Zbigniew Huszcz

Przedmiotem niniejszego artykułu jest podstawowa analiza prawnopodatkowa umowy o roboty budowlane i możliwych wariantów tej czynności prawnej. Odpowiednie ukształtowanie praw i obowiązków stron umowy...

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością, cz. VIII

Jan Krzysztof Pięta

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą, pora omówić punkt III “Podstawowych składników planu zarządzania nieruchomością”. W uchwale Państwowej Komisji Egzaminacyjnej nosi on tytuł “Analiza rynku...

Opłata targowa, cz. II

Joanna Bogusławska-Klejment

Sama “gotowość” dokonania sprzedaży, która przejawia się m.in. zajęciem miejsca na targowisku i wyeksponowaniu towaru, jest wystarczającą przesłanką do poboru opłaty targowej przez inkasenta. Wpłata...

Prywatyzacja nieruchomości mieszkalnych z perspektywy zarządcy

Lidia Henclewska

Odrzucona wetem Prezydenta ustawa reprywatyzacyjna przewidywała zwrot byłym właścicielom 50% utraconych majątków w naturze lub w formie bonów reprywatyzacyjnych. Chociaż wydaje się, że obecnie problem...

Przedawnienie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Łucja Korózs, Daniela Kozłowska

Truizmem prawnym jest, iż prawo podmiotowe - bez względu na to, co jest jego źródłem - można utracić wskutek dawności, tj. przedawnienia albo upływu terminu zawitego, jedynie wówczas, gdy tak stanowi...