Nieruchomości / Artykuły

Ujawnienie ogłoszenia upadłości w księdze wieczystej

Piotr Siciński

Wpisy do księgi wieczystej dotyczące upadłości lub układu mają charakter szczególny, albowiem dotyczą samej nieruchomości jedynie pośrednio. Jednakże ten fakt nie może stanowić negatywnej przesłanki...

Wycena nieruchomości

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje elementy postępowania mającego na celu określenie wartości nieruchomości, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U....

Deweloper na rynku nieruchomości

Janusz Lipiński

Na poziomie zarządzania procesami przekształceń nieruchomości najważniejszą rolę odgrywa deweloper. To on jest zwykle twórcą idei, pomysłu i to on będzie go wprowadzał w życie, a zatem jego...

Tymczasowe drogi publiczne

Joanna Bogusławska-Klejment

W przypadku niezamieszczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym na podstawie przepisów ustawy z 12.7.1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, ze...

Opłaty adiacenckie

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy postępowań dotyczących ustalenia i pobrania opłat adiacenckich, prowadzonych na podstawie ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U....

Egzekucja nakazu rozbiórki części obiektu

Alicja Plucińska-Filipowicz

Przez “przymusową rozbiórkę budynku lub jego części” rozumieć należy niewątpliwie obowiązek orzeczony w decyzji wydanej na podstawie art. 48 ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane. Jeżeli natomiast w...

Budynek jako towar używany - zwolnienie przedmiotowe od VAT

Anna Kamińska

Zwolnienie przedmiotowe towarów używanych od podatku VAT, dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. W...