Nieruchomości / Artykuły

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością - cz. V

Jan Krzysztof Pięta

We wcześniejszych odcinkach opisałem już stan prawny nieruchomości, znamy lokalizację ogólną i szczegółową, pora przystąpić do przedstawienia dalszych podstawowych informacji o nieruchomości - czas na...

Zarządzanie nieruchomością komercyjną

Janusz Lipiński

Postępująca komplikacja techniczna nowo powstających obiektów - z jednej strony i coraz bardziej konkurencyjny rynek nieruchomości - z drugiej strony powodują, że zarządzanie zasobami w dużej mierze...

Podatkowe dylematy wyceny nieruchomości

Łucja Wierzycka

Cywilistyczne rozważania na temat podziału rzeczy na rzeczy oznaczone co do tożsamości (in specie) i rzeczy oznaczone co do gatunku (in genere), które przedstawione zostały w zeszłym miesiącu...

Emisja listów zastawnych - wybrane zagadnienia prawne

Paweł Dębowski

Problematyka emisji listów zastawnych przez banki hipoteczne, jako jedyne podmioty uprawnione do emisji takich papierów wartościowych, nie była jak dotychczas przedmiotem szczegółowych analiz...

Przeniesienie pozwolenia budowlanego

Tadeusz Bogdan Babiel

Przeniesienie pozwolenia na budowę dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy budowa objęta decyzją nie została jeszcze zakończona. Stosunek administracyjnoprawny, w odróżnieniu od stosunku cywilnoprawnego,...

Zasoby nieruchomości publicznych - cz. II

Marian Wolanin

Nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę,...