Nieruchomości / Artykuły

Samowola budowlana po orzeczeniu TK

Piotr Ciszewski

Zwalczanie samowoli budowlanej powinno stanowić przedmiot dużej aktywności organów nadzoru budowlanego, a prawo powinno dostarczyć w tym celu odpowiednich środków prawnych. Samowola budowlana oznacza...

Działalność gospodarcza a podatek od nieruchomości

Rafał Golat

Jedną z bardziej kontrowersyjnych kwestii na gruncie podatku od nieruchomości, uregulowanego w ramach ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zm.; dalej PLokU),...

Scalanie i podział nieruchomości

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy postępowania mającego na celu scalenie i podział nieruchomości, na podstawie ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz....

Opłaty adiacenckie

Joanna Bogusławska-Klejment

Gmina jest zobowiązana do wybudowania czy modernizacji drogi lub doprowadzenia gazu, energii elektrycznej, wodociągu czy kanalizacji, natomiast koszt wykonania przyłącza obciąża zawsze właściciela...

Wartość bankowo-hipoteczna nieruchomości

Łucja Wierzycka

Wycena dla potrzeb ustanawiania hipotek zabezpieczających wierzytelności banków hipotecznych rządzi się swoimi prawami. U stawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr...

Szczególny tryb nabycia własności przez Skarb Państwa

Marian Wolanin

Przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie szczególnego trybu stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa własności przedsiębiorstw i innego mienia, w tym nieruchomości, na podstawie przepisu...