Nieruchomości / Artykuły

Prawa do gruntu nieruchomości warszawskiej

Alicja Plucińska-Filipowicz

Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może korzystać z prawa do gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa lub gminy na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach o...

Utrzymanie obiektów budowlanych

Helena Kisilowska

Przytoczone niżej unormowania prawne nie wyczerpują w całości obowiązków i praw właścicieli lub zarządów obiektów budowlanych. Dotyczą one głównie zagadnień związanych z niewłaściwym stanem...

Preludium dla podatku katastralnego

Leonard Ete, Leonard Etel

Obecnie obowiązujący system opodatkowania nieruchomości w Polsce jest niedostosowany do systemów jakimi posługują się kraje Unii Europejskiej, gdzie dominują podatki, których podstawą jest wartość...

Podział spółdzielni mieszkaniowej

Lesław Myczkowski

Podział spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia lub zebrania przedstawicieli członków, tam gdzie statut je przewiduje, podjętej kwalifikowaną większością 3/4 głosów Ustawa z dnia 17.2.1962r. o...

Cel wyceny, czyli kto i po co zatrudnia rzeczoznawcę

Łucja Wierzycka

Określanie wartości nieruchomości staje się coraz bardziej powszechne, a w przypadku interesów Skarbu Państwa i gminy jest najczęściej obowiązkowe Klasyczna definicja wyceny mówi, że jest to sztuka...

Opodatkowanie VAT budowy garażu i ogrodzenia

Anna Kamińska

W sytuacji gdy podatnik nie ma pewności co do prawidłowej klasyfikacji, a w konsekwencji stosowania 7 lub 22 % stawki VAT dla opodatkowania robót budowlanych - obiektu budowlanego, powinien wystąpić...