Nieruchomości / Artykuły

Opłaty adiacenckie

Joanna Bogusławska-Klejment

Gmina jest zobowiązana do wybudowania czy modernizacji drogi lub doprowadzenia gazu, energii elektrycznej, wodociągu czy kanalizacji, natomiast koszt wykonania przyłącza obciąża zawsze właściciela...

Wartość bankowo-hipoteczna nieruchomości

Łucja Wierzycka

Wycena dla potrzeb ustanawiania hipotek zabezpieczających wierzytelności banków hipotecznych rządzi się swoimi prawami. U stawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr...

Szczególny tryb nabycia własności przez Skarb Państwa

Marian Wolanin

Przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie szczególnego trybu stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa własności przedsiębiorstw i innego mienia, w tym nieruchomości, na podstawie przepisu...

Umowa sprzedaży nieruchomości cudzoziemcowi przez gminę

Marzena Okła

Wraz z napływem obcego kapitału transakcje kupna nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców stanowią coraz większą część umów zawieranych w kancelariach notarialnych. Nie powstrzymują tego...

Nieruchomości komercyjne - załamanie, czy ochłodzenie?

Michał Socha

Rynek nieruchomości komercyjnych - w zakresie finansowania - określany jest przez fachowców rynkiem wysokiego ryzyka, który poprzez różne czynniki reaguje na wstrząsy w inny sposób, niż pozostałe...

Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną

Mirosław Gdesz

Działki gruntu wydzielone pod drogi z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja o podziale stała się...