Nieruchomości / Artykuły

Budżet remontowy nieruchomości wspólnej

Maciej Tertelis

Oprócz pokrywania normalnych, bieżących kosztów eksploatacyjnych wspólnoty, właściciele lokali, chcąc utrzymać nieruchomość w odpowiedniej kondycji, powinni przewidywać koszty większych napraw lub...

Nieważność pozwolenia na budowę inwestycji liniowej

Alicja Plucińska-Filipowicz

W sytuacji gdy posiadacz prawa do terenu wie o toczącym się postępowaniu w kwestii wydania pozwolenia na budowę, bierze w tym postępowaniu czynny udział, otrzymuje decyzję o pozwoleniu na budowę i nie...

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością - cz. V

Jan Krzysztof Pięta

We wcześniejszych odcinkach opisałem już stan prawny nieruchomości, znamy lokalizację ogólną i szczegółową, pora przystąpić do przedstawienia dalszych podstawowych informacji o nieruchomości - czas na...

Zarządzanie nieruchomością komercyjną

Janusz Lipiński

Postępująca komplikacja techniczna nowo powstających obiektów - z jednej strony i coraz bardziej konkurencyjny rynek nieruchomości - z drugiej strony powodują, że zarządzanie zasobami w dużej mierze...

Podatkowe dylematy wyceny nieruchomości

Łucja Wierzycka

Cywilistyczne rozważania na temat podziału rzeczy na rzeczy oznaczone co do tożsamości (in specie) i rzeczy oznaczone co do gatunku (in genere), które przedstawione zostały w zeszłym miesiącu...

Emisja listów zastawnych - wybrane zagadnienia prawne

Paweł Dębowski

Problematyka emisji listów zastawnych przez banki hipoteczne, jako jedyne podmioty uprawnione do emisji takich papierów wartościowych, nie była jak dotychczas przedmiotem szczegółowych analiz...