NAJPOPULARNIEJSZE

Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę

Agata Legat

Wygaśnięcie jest jednym z ustawowo uregulowanych przypadków, w których może ustać moc obowiązująca decyzji ostatecznej. Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz....

Budowa wiaty na działce o powierzchni do 500 m2

Alicja Plucińska-Filipowicz

Przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.; dalej PrBudU) odnosi się tylko do budowy określonych w nim obiektów, w tym...

„Wygaśnięcie” trwałego zarządu nieruchomością

Adam Kasprzyk

Trwały zarząd jako szczególna forma prawna władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną może zostać ustanowiony w drodze decyzji administracyjnej, może również w określonych sytuacjach...