Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Nowe warunki techniczne dla budynków

Maciej J. Nowak

W dniu 1.1.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i...

Dekomunizacja na ostatniej prostej?

Miron Tadych

7 stycznia 2018 r., po błyskawicznym procesie legislacyjnym, weszła w życie druga nowelizacja tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Wprowadza ona, podobnie jak pierwsza nowela, przepisy uzupełniające, których...

Umowny podział nieruchomości do korzystania – quoad usum

Paweł Wdowczyk

Dokonanie podziału nieruchomości do korzystania potrzebne jest zawsze tam, gdzie współwłaściciele chcą uregulować sposób korzystania z nieruchomości wspólnej. W artykule przedstawiono wszystkie...

Przedawnienie roszczenia o zwrot kaucji

Katarzyna Siwiec

Kaucja pieniężna jest jedną z dość popularnych form zabezpieczenia roszczeń wynajmującego wynikających z umowy najmu. Jej istotą jest przeniesienie przez najemcę na wynajmującego określonej kwoty...

Zagospodarowanie wspólnot gruntowych, cz. II

Agnieszka Żelazna

W aktualnym numerze „Nieruchomości C.H. Beck” powracamy do ustawy z 29.6.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 703 ze zm. dalej: ZagospWspGrU). Omówione...