Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla wspólnot mieszkaniowych

Kto jest stroną w sprawie kary za wycięcie drzew?

Alicja Plucińska-Filipowicz

Gmina jak też jej organ wykonawczy – wójt gminy, nie może być stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wymierzenia kary za wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Wyrok...

Własność lokali – zasady głosowania

Przewidziany w art. 23 ust. 2a ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) sposób głosowania według zasady, iż na każdego właściciela przypada jeden...

Opuszczenie lokalu jako przesłanka wymeldowania

Alicja Plucińska-Filipowicz

Do orzeczenia o wymeldowaniu ze względu na rejestrowy charakter zameldowania wystarczające jest ustalenie, że dana osoba nie zamieszkuje w określonym lokalu przez odpowiednio długi okres i nie...

Wspólnota mieszkaniowa - odpowiedzialność za szkodę

Członek wspólnoty mieszkaniowej jest osobą trzecią w rozumieniu art. 822 KC w sytuacji, gdy za poniesioną przez niego szkodę odpowiada wspólnota z tytułu nienależytego wykonania zarządu nad...

Od spółdzielni do wspólnoty mieszkaniowej

Marcin Bonicki

Marzeniem wielu spółdzielców jest swoiste wyzwolenie spod władzy spółdzielni mieszkaniowych - uzyskanie prawa własności do zajmowanego lokalu, a następnie przejęcie spraw we własne ręce i powołanie...