Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla wspólnot mieszkaniowych

Ochrona przed immisjami pośrednimi z sąsiednich nieruchomości

Rafał Golat

Jednym z najczęściej uruchamianych w praktyce ograniczeń prawa własności nieruchomości jest ograniczenie uregulowane w art. 144 KC. Jest to przepis z zakresu tzw. prawa sąsiedzkiego, regulujący nakaz...

Kto jest stroną w sprawie kary za wycięcie drzew?

Alicja Plucińska-Filipowicz

Gmina jak też jej organ wykonawczy – wójt gminy, nie może być stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wymierzenia kary za wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Wyrok...

Własność lokali – zasady głosowania

Przewidziany w art. 23 ust. 2a ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) sposób głosowania według zasady, iż na każdego właściciela przypada jeden...

Opuszczenie lokalu jako przesłanka wymeldowania

Alicja Plucińska-Filipowicz

Do orzeczenia o wymeldowaniu ze względu na rejestrowy charakter zameldowania wystarczające jest ustalenie, że dana osoba nie zamieszkuje w określonym lokalu przez odpowiednio długi okres i nie...

Wspólnota mieszkaniowa - odpowiedzialność za szkodę

Członek wspólnoty mieszkaniowej jest osobą trzecią w rozumieniu art. 822 KC w sytuacji, gdy za poniesioną przez niego szkodę odpowiada wspólnota z tytułu nienależytego wykonania zarządu nad...