Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla wspólnot mieszkaniowych

Odpowiedzialność za zobowiązania wspólnoty mieszkaniowej

Agnieszka Żelazna

W niniejszym numerze „Nieruchomości C.H. Beck” omówione zostanie zagadnienie odpowiedzialności wspólnoty mieszkaniowej oraz jej członków za zobowiązania zaciągnięte przez wspólnotę, w tym zasad i...

Rachunkowość we wspólnocie mieszkaniowej

Agnieszka Żelazna

Przepisy ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej WłLokU) nakładają na zarząd lub zarządcę nieruchomości wspólnej, któremu zarząd...

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Agnieszka Żelazna

Zarówno przepisy ustawa z 24.6.1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej WłLokU, jak i Kodeksu cywilnego przewidują możliwość uzyskiwania przez osobę sprawującą zarząd...

Dochodzenie wierzytelności przez wierzyciela hipotecznego

Katarzyna Siwiec

Należyte wykonanie określonego zobowiązania umownego może być zabezpieczone na dwa sposoby – poprzez ustanowienie zabezpieczenia osobistego jak np. poręczenia lub poprzez ustanowienie zabezpieczenia...

Ingerencja sądu w proces decyzyjny wspólnoty mieszkaniowej

Agnieszka Żelazna

W modelowej sytuacji właściciele lokali tworzący określoną wspólnotę mieszkaniową podejmują decyzje dotyczące istotnych interesów zarówno jej samej, jak i poszczególnych właścicieli, większością...