Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla wspólnot mieszkaniowych

Przymusowa sprzedaż lokalu w spółdzielni mieszkaniowej

Agnieszka Żelazna

Przepisy ustawy 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.; dalej SpółdzMieszkU) przewidują w jej art. 1710 możliwość doprowadzenia przez spółdzielnię...

Ustawa krajobrazowa 
 – potencjalne problemy prawne

Ustawa krajobrazowa – potencjalne problemy prawne

Maciej J. Nowak

Uchwalenie ustawy z 24.4.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774; dalej KrajobrazU) podyktowane było niewątpliwie...

Postawienie ogrodzenia podlega jednak nadzorowi budowlanemu

Agnieszka Żelazna

W niniejszym numerze „Nieruchomości C.H.Beck” przybliżony zostanie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 3.4.2014 r. (II SA/Lu 666/13), utrzymany następnie w mocy wyrokiem Naczelnego...

Posiadanie służebności – istota i skutki prawne

Rafał Golat

W systemie prawa cywilnego posiadanie odnoszone jest zasadniczo do rzeczy (art. 316 i nast. KC). Wyjątkowo przedmiotem posiadania mogą być też służebności (art. 352 KC). Ustawodawca bardzo ogólnie...