Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Gospodarka nieruchomościami – prawo pierwokupu

Bieg dwumiesięcznego terminu do wykonania prawa pierwokupu (art. 110 ust. 2 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami) rozpoczyna się od dnia każdorazowego otrzymania przez gminę...

Kara za wycięcie drzew

Alicja Plucińska-Filipowicz

Gmina jak też jej organ wykonawczy – wójt gminy, nie może być stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wymierzenia kary za wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Wyrok...

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Artur Kosicki

Doktryna prawa administracyjnego powszechnie przyjmuje zakaz sukcesji na płaszczyźnie prawa publicznego, a więc niedopuszczalność przeniesienia praw i obowiązków wynikających z aktu administracyjnego....