Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wojciech Koczara

Aby uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać skutecznego zgłoszenia budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, inwestor musi legitymować się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane....

Prawo budowlane a decyzje o warunkach zabudowy

Bożena Łągiewka

Przepisy PrBudU nie stanowią przepisów odrębnych, o których mowa w art. 61 ZagospPrzestrzU. Tym samym organ ustalający warunki zabudowy nie ma kompetencji do określania lokalizacji obiektu budowlanego...

Samowola budowlana i procedura jej legalizacji

Joanna Świostek

Obowiązujące przepisy, w szczególności ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.; dalej PrBudU), nie zawierają prawnej definicji samowoli budowlanej....