Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Wniesienie własności nieruchomości do spółki jawnej

Stanisław Gurgul

Gdyby nieruchomość stanowiła składnik wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej, z chwilą powstania spółki jawnej stałaby się automatycznie składnikiem majątku tej spółki (art. 26 § 5 zd. drugie...

Nabycie w drodze kupna nieruchomości rolnej od Skarbu Państwa

Agata Waśkiewicz

Państwo dysponuje nieruchomościami rolnymi, które wraz z innymi rodzajami nieruchomości tworzą Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nieruchomości wchodzące w skład zasobu mogą być przekazywane...

Hipoteka przymusowa

Radosław Kołodziej

Instytucja hipoteki przymusowej znajduje swoje uregulowanie zarówno w przepisach ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jak też w innych aktach prawnych, takich jak ustawa z 29.8.1997...