Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Pomieszczenie, lokal, nieruchomość

Rafał Golat

Pomieszczenie jest pojęciem, które w potocznym rozumieniu kojarzone jest z nieruchomościami. Tymczasem w ujęciu normatywnym, cywilistycznym, jest kategorią mało sprecyzowaną, w związku z czym jego...

Umowa coworkingu i korzyści z niej płynące

Łukasz Maciak, Artur Bierć, Ewa Kizner

Termin coworking pochodzi wprost od angielskiego co-working i w dosłownym tłumaczeniu oznacza pracować razem. Jest to alternatywa do pracy z domu dla jednoosobowych i małych firm, szczególnie dla tych...

Reforma ustroju rolnego 
– analiza zmian

Reforma ustroju rolnego – analiza zmian

Jagoda Kondratowska

W dniu 8.1.2016 r. na stronach rządowych zamieszczony został projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw1. Projekt w...

Problematyka wyceny nieruchomości

Marian Wolanin

Podstawowym aktem prawnym normującym zasady, tryb i dokumentowanie wyceny nieruchomości jest ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 poz. 1774; dalej GospNierU). W ustawie...