Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla notariusza / radcy prawnego / adwokata

Zarząd jako przesłanka uwłaszczenia nieruchomości

Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska

Instytucja uwłaszczenia uregulowana w art. 200 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.; dalej GospNierU) miała w sposób deklaratoryjny...

Zamieszanie z metrykami spraw

Adam Kasprzyk

W dniu 7.3.2012 r. weszła w życie ustawa z 15.7.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 186, poz. 1100). Ustawę tę ogłoszono...