Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla najemcy / dzierżawcy

Budowanie dobrych relacji z najemcą

Maciej Kamiński

Zbudowanie dobrych relacji z najemcą jest podstawą do długofalowej i owocnej współpracy przy wynajmowaniu nieruchomości. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia m.in. poprzez zachowanie równowagi w...

Właściwość sądów w sprawach ze stosunków najmu

Właściwość sądów w sprawach ze stosunków najmu

Katarzyna Siwiec

W obrębie stosunku najmu możemy mieć do czynienia zarówno z różną właściwością rzeczową, jak i miejscową sądów kompetentnych do rozpoznania danego sporu. W ramach właściwości miejscowej uprawniony do...

Ochrona zabytków w procesie inwestycyjnym, cz. I

Wojciech Koczara, Marcin Pasik

Wiele nieruchomości jest w Polsce prawnie chroniona, gdyż stanowią zabytki. Są to często nieruchomości o sporym potencjale inwestycyjnym zlokalizowane w centrach dużych miast. Ochroną, jako zabytkowe...

Czynsz najmu – wybrane zagadnienia praktyczne

Katarzyna Siwiec

Najem jest umową o charakterze odpłatnym, podstawowym obowiązkiem najemcy jest bowiem regulowanie czynszu najmu, określonego postanowieniami kontraktu. Owa odpłatność odróżnia najem od innego stosunku...

Ustanowienie drogi koniecznej w świetle orzecznictwa

Rafał Golat

Roszczenie o ustanowienie drogi koniecznej, uregulowane w art. 145 KC, jest bardzo istotne w stosunkach między właścicielami sąsiadujących ze sobą nieruchomości. Świadczą o tym liczne orzeczenia...

Znaczenie dostępu nieruchomości do drogi publicznej

Andrzej S. Tokarz

Nieruchomości, aby zapewniały możliwość korzystania z nich w możliwie szerokim zakresie mieszczącym się w granicach prawa własności, powinny mieć zapewniony korytarz komunikacyjny tak pod względem...