Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla inwestora / dewelopera / spółdzielni mieszkaniowej

Wyjaśnienie w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji

Alicja Plucińska-Filipowicz

Organ administracji publicznej prowadząc postępowanie nieważnościowe, ma obowiązek dokładnego zapoznania się z całością decyzji kontrolowanej w tym postępowaniu, a więc także z załącznikiem do tej...

Pozwolenie na budowę na działce czy na nieruchomości?

Maciej Bielecki

Prawo budowlane stanowi, że budynki należy projektować i budować, zapewniając odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. Jednocześnie ten sam akt prawny stwierdza, że każdy ma prawo zabudowy...

Urządzenia przesyłowe i służebność przesyłu

Przemysław Gumiński

Dnia 30.5.2008 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy – kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja w zakresie KC dotyczy art. 49, który otrzymał nowe brzmienie i obejmuje on aktualnie dwa...

Gospodarka nieruchomościami – prawo pierwokupu

Bieg dwumiesięcznego terminu do wykonania prawa pierwokupu (art. 110 ust. 2 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami) rozpoczyna się od dnia każdorazowego otrzymania przez gminę...