Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla inwestora / dewelopera / spółdzielni mieszkaniowej

Znaczenie dowodowe raportu o oddziaływaniu na środowisko

Alicja Plucińska-Filipowicz

Raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzany na użytek postępowania wiążącego się z realizacją inwestycji budowlanych jest dokumentem prywatnym będącym dowodem w sprawie administracyjnej...

Wybudowanie drogi a opłaty adiacenckie

Krzysztof Gabrel

Wielokrotne zmiany przepisów zawartych w rozdziale siódmym działu III ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.; dalej GospNierU) oraz...

Zasiedzenie nieruchomości państwowej

Jeżeli nieruchomość państwowa znajdująca się w samoistnym posiadaniu osoby niebędącej właścicielem została w okresie obowiązywania regulacji wyłączającej nabycie przez zasiedzenie własności...