Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla inwestora / dewelopera / spółdzielni mieszkaniowej

Trwałe związanie obiektu z gruntem

Rafał Golat

Przepisy ustawowe nie definiują przesłanki trwałego związania obiektu z gruntem. W związku z wątpliwościami, dotyczącymi sposobu rozumienia tego określenia, są one rozstrzygane w orzecznictwie...

Dostęp do drogi publicznej a decyzja o warunkach zabudowy

Maciej J. Nowak

Wśród kryteriów, które stanowią punkt odniesienia przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy niewątpliwie kluczową rolę odgrywa to pierwsze, dotyczące kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa. Nie...

Sposoby egzekucji z nieruchomości po nowelizacji KPC z 2021 r.

Katarzyna Niekrasz-Gierejko

W wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z maja br. do Działu VI, dotyczącego egzekucji z nieruchomości, dodany został nowy Rozdział 6a, dotyczący sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji...

Zasada kontynuacji funkcji w najnowszym orzecznictwie

Zasada kontynuacji funkcji w najnowszym orzecznictwie

Maciej J. Nowak

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to jedno z najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań w polskim ustawodawstwie. Pomimo tego że została poddana gruntownej krytyce (już od kilkunastu...

Siedlisko – status prawny i zakres regulacji

Rafał Golat

Na wielu nieruchomościach w Polsce zlokalizowane są siedliska. Siedlisko to pojęcie o dawnym rodowodzie, spotykane już w staropolskich aktach z okresu I Rzeczypospolitej szlacheckiej, dokumentujących...

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Uchwalona w dniu 10.12.2020 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021 poz. 11; dalej ZmUstWspMieszk) nowelizuje 24 ustawy, w tym ustawę z 26.10.1995 r. o...