Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Znaczenie dowodowe raportu o oddziaływaniu na środowisko

Alicja Plucińska-Filipowicz

Raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzany na użytek postępowania wiążącego się z realizacją inwestycji budowlanych jest dokumentem prywatnym będącym dowodem w sprawie administracyjnej...

Należyta staranność w czynnościach zawodowych pośrednika

Wojciech Karpiński

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; dalej GospNierU) nakłada na pośrednika obowiązek przestrzegania ogólnych zasad wykonywania zawodu. W katalogu...

Wybudowanie drogi a opłaty adiacenckie

Krzysztof Gabrel

Wielokrotne zmiany przepisów zawartych w rozdziale siódmym działu III ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.; dalej GospNierU) oraz...

Walka o popiół

Tadeusz Żurowski

Kiedyś byłem wielkim zwolennikiem zakładania stowarzyszeń zawodowych. Myślałem sobie, że w nowych czasach, w nowym ustroju, tchniemy nowego ducha w te stowarzyszenia, że staną się one zarzewiem...