Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Obrót nieruchomościami w świetle przepisów o VAT i KC

Beata Rogalska

Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony jest możliwe tylko wówczas, gdy zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie późniejszym niż wystawienie faktury. Z godnie z art. 4 pkt...

Obrót nieruchomościami a podatek VAT

Leszek Guzek

Faktura dokumentująca nabycie nieruchomości może być wystawiona wyłącznie po sporządzeniu aktu notarialnego, a nie przed datą jego sporządzenia. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości wystawiona...

Podatek od nieruchomości od uczelni wyższych

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

Problem opodatkowania nieruchomości wyższych uczelni podatkiem od nieruchomości, w szczególności tych wynajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej, wzbudza wiele kontrowersji. Powodem jest...

Podatek od nieruchomości od NBP

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

Narodowy Bank Polski nie jest zakładem budżetowym, w związku z czym określenia: “działalność gospodarcza” o jakiej mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z 5.1.1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r....

Bez podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

specjalista w Biurze Orzecznictwa NSA Omówiona poniżej uchwała NSA w Warszawie z 5.11.2001 r. jest niezwykle istotna zarówno z uwagi na interpretację zagadnienia zwolnienia podatkowego w podatku od...