Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Nowy podatek VAT w obrocie nieruchomościami

Stella Brzeszczyńska

Autorka omawia nowe regulacje podatkowe, jakie weszły w życie z dniem 1.5.2004 r., obowiązujące w transakcjach krajowych związanych z budową i obrotem nieruchomościami oraz skutki podatkowe nowej...

Podatek od nieruchomości a budowle dróg publicznych

Ewa Radziszewska 2

Budowle oświetlenia dróg publicznych jako urządzenia techniczne służące bezpieczeństwu ruchu na drogach stanowią element składowy drogi i podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie...

VAT od projektowania autostrad, dróg, ulic i mostów

Iwona Kordjak

Zmiana brzmienia załączników do ustawy o VAT obowiązująca od stycznia tego roku ostatecznie rozstrzyga jaką stawką VAT opodatkowane są usługi projektowania dróg, autostrad, ulic i mostów. W poprzednim...

Opodatkowanie VAT sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z garażem

Anna Kamińska

Wysokość opodatkowania VAT sprzedaży obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części w istotny sposób wpływa na ceny tych powszechnie nabywanych towarów. Coraz częściej w transakcjach tych nabywane...

Zakres odpowiedzialności za podatek od nieruchomości

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

1. Dane z ewidencji gruntów - stosownie do art. 21 w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z 15.5.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 ze zm.), nie mogą być podstawą w zakresie...

Usługa najmu lokalu w świetle ustawy o podatku VAT

Leszek Guzek

Podatnikiem podatku VAT jest podmiot dokonujący czynności określonych w art. 2 VATU we własnym imieniu i na własny rachunek. Przepis ten nie obejmuje więc agentów obrotu nieruchomościami (działających...