Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Uchylanie się od opodatkowania w podatku od nieruchomości

Anna Banasik

Nabycie tytułu prawnego do określonej nieruchomości oraz wypełnienie obowiązków wynikających z tego tytułu nie zwalnia nabywającego z dalszych ciążących na nim zobowiązań. Jednym z podstawowych jest...

Podatek CIT w praktyce wspólnot mieszkaniowych

Maciej Tertelis

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej: PDOPrU) - wspólnota mieszkaniowa podlega podatkowi...

Podatek od nieruchomości - opodatkowanie budowli od 2003 r.

Jan Wacławek

Od 1.1.2003 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.; dalej PLokU), która określa m.in....

Podatek VAT a wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością

Maciej Tertelis

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług w 2004 r. nie wpłynęła na konieczność uwzględnienia przez zarządców nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe rezygnacji przez ustawodawcę z przedmiotowego...

Kiedy zakład pracy chronionej płaci podatek od nieruchomości?

Ewa Radziszewska 2, Ewa Radziszewska-Krupa

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wypracowano jednolite stanowisko w kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków należących do przedsiębiorców prowadzących...