Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości

Stella Brzeszczyńska

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu dotyczy wyłącznie umów przenoszących własność nieruchomości, które zostały nabyte lub wybudowane po 1.1.2007 r. Zamknięty katalog kosztów podatkowych Przepis...

Nieruchomości małżeńskie

Stella Brzeszczyńska

prawo podatkowe nie odpowiada ściśle rozwiązaniom przyjętym w prawie cywilnym, co staje się źródłem wielu sporów z podatnikami. Podobne trudności pojawiają się, gdy trzeba ocenić skutki podatkowe...

Amortyzacja niewyodrębnionych lokali

Stella Brzeszczyńska

Art. 2 ust. 1 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej WłLokU) zawiera trzy normy. Pierwsza z nich zawarta jest w ust. 1 tego przepisu i...

Zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat a zadatek

Leszek Hardek

Do końca 2011 r. osoby fizyczne sprzedające nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia będą „żyły w świecie” trzech różnych podatków, które mogą ich obowiązywać. Informacja ta wydaje się być...