Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Nieruchomości małżeńskie

Stella Brzeszczyńska

prawo podatkowe nie odpowiada ściśle rozwiązaniom przyjętym w prawie cywilnym, co staje się źródłem wielu sporów z podatnikami. Podobne trudności pojawiają się, gdy trzeba ocenić skutki podatkowe...

Amortyzacja niewyodrębnionych lokali

Stella Brzeszczyńska

Art. 2 ust. 1 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej WłLokU) zawiera trzy normy. Pierwsza z nich zawarta jest w ust. 1 tego przepisu i...

Zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat a zadatek

Leszek Hardek

Do końca 2011 r. osoby fizyczne sprzedające nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia będą „żyły w świecie” trzech różnych podatków, które mogą ich obowiązywać. Informacja ta wydaje się być...

Przychody i koszty z najmu powierzchni komercyjnych

Stella Brzeszczyńska

Strony umowy najmu mogą swobodnie kształtować swoje relacje. Układając umowę, warto pamiętać, że jej postanowienia mają wpływ na rozliczenia podatkowe wynajmującego i najemcy. Tekst stanowi fragment...