Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Korekta podatku VAT - kupno-sprzedaż nieruchomości

Grzegorz Kaptur

Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; dalej: VATU) nałożyła na podatników tego podatku wiele nowych obowiązków. Jednym z nich, jest obowiązek korekty podatku...

Podatek VAT a wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością

Maciej Tertelis

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług w 2004 r. nie wpłynęła na konieczność uwzględnienia przez zarządców nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe rezygnacji przez ustawodawcę z przedmiotowego...

Nowy podatek VAT w obrocie nieruchomościami

Stella Brzeszczyńska

Autorka omawia nowe regulacje podatkowe, jakie weszły w życie z dniem 1.5.2004 r., obowiązujące w transakcjach krajowych związanych z budową i obrotem nieruchomościami oraz skutki podatkowe nowej...

VAT od projektowania autostrad, dróg, ulic i mostów

Iwona Kordjak

Zmiana brzmienia załączników do ustawy o VAT obowiązująca od stycznia tego roku ostatecznie rozstrzyga jaką stawką VAT opodatkowane są usługi projektowania dróg, autostrad, ulic i mostów. W poprzednim...

Opodatkowanie VAT sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z garażem

Anna Kamińska

Wysokość opodatkowania VAT sprzedaży obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części w istotny sposób wpływa na ceny tych powszechnie nabywanych towarów. Coraz częściej w transakcjach tych nabywane...

Usługa najmu lokalu w świetle ustawy o podatku VAT

Leszek Guzek

Podatnikiem podatku VAT jest podmiot dokonujący czynności określonych w art. 2 VATU we własnym imieniu i na własny rachunek. Przepis ten nie obejmuje więc agentów obrotu nieruchomościami (działających...

Zmiany w podatku od towarów i usług

Leszek Guzek

Ustawą z 30.8.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 153, poz. 1272), obowiązującą od 1.10.2002 r., wprowadzone zostały kolejne zmiany do ustawy z...