Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek od nieruchomości

Uchylanie się od opodatkowania w podatku od nieruchomości

Anna Banasik

Nabycie tytułu prawnego do określonej nieruchomości oraz wypełnienie obowiązków wynikających z tego tytułu nie zwalnia nabywającego z dalszych ciążących na nim zobowiązań. Jednym z podstawowych jest...

Podatek od nieruchomości - opodatkowanie budowli od 2003 r.

Jan Wacławek

Od 1.1.2003 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.; dalej PLokU), która określa m.in....

Kiedy zakład pracy chronionej płaci podatek od nieruchomości?

Ewa Radziszewska 2, Ewa Radziszewska-Krupa

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wypracowano jednolite stanowisko w kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków należących do przedsiębiorców prowadzących...

Podatek od nieruchomości a budowle dróg publicznych

Ewa Radziszewska 2

Budowle oświetlenia dróg publicznych jako urządzenia techniczne służące bezpieczeństwu ruchu na drogach stanowią element składowy drogi i podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie...

Zakres odpowiedzialności za podatek od nieruchomości

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

1. Dane z ewidencji gruntów - stosownie do art. 21 w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z 15.5.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 ze zm.), nie mogą być podstawą w zakresie...