Zwrot wywłaszczonych nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

A A A

Z roszczeniem o zwrot nieruchomości wywłaszczonej w czasie wojny zwrócili się do Skarbu Państwa spadkobiercy byłego właściciela. Chodziło o działkę przejętą na mocy dekretu o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej, na której podczas okupacji Niemcy zbudowali fragment linii kolejowej. Choć później – już w latach powojennych – funkcjonowała tam jeszcze kolejka wąskotorowa, w latach 90. cała infrastruktura kolejowa została rozebrana, a teren przez lata nie był w żaden sposób użytkowany. Wręcz przeciwnie – brak zagospodarowania sprawił, że teren ten porosły samosiewy, a działka sprawiała wrażenie porzuconej.

Na wniosek spadkobierców Starosta wydał jednak decyzję odmowną. W jego opinii o braku możliwości zwrotu nieruchomości przesądzał fakt, że cel, na jaki działka została przejęta w połowie XX w., został zrealizowany. Spadkobiercy nie chcieli zgodzić się z takim stanem rzeczy i odwołali się od decyzji Starosty. Wśród przedstawionych przez nich argumentów przemawiających na ich korzyść przedstawili następujące: po pierwsze, że pierwotny właściciel działki (dziadek roszczeniodawców) nigdy nie pobrał żadnego odszkodowania związanego z wywłaszczeniem – było ono znacznie niższe niż niegdysiejsza faktyczna wartość nieruchomości; po drugie, działka będąca przedmiotem sporu jest niezabudowana, co zdaniem spadkobierców umożliwiało dokonanie jej zwrotu; a po trzecie, sąsiedni grunt został zwrócony w ramach roszczeń po byłych właścicielach.

Pomimo powyższej argumentacji Wojewoda podtrzymał opinie Starosty. Uzasadniając swoją decyzję stwierdził, jak niższa instancja, że skarpa znajdująca się w obrębie spornej nieruchomości, była wybudowana na potrzeby kolejki – celu publicznego, pod który działka została wywłaszczona, co przesądza o jego zrealizowaniu.

Sprawa trafiła do rozpoznania przez sąd. WSA w Gliwicach w wyroku z 10.6.2016 r. (II SA/Gl 202/16) orzekł, że nie ma powodów, dla których decyzje wydane wcześniej w tej samej sprawie mogłyby zostać uznane za bezzasadne. Choć w opinii spadkobierców nie istniały żadne dokumenty, które stwierdzałyby wykonanie celu wywłaszczenia, a po niegdyś istniejącej tam infrastrukturze kolejowej (tory itp.) nie ma już śladu, argumenty te nie przekonały sądu. Organ wskazał, że o realizacji ww. celu świadczyć mogą mapy z lat 80., uwzględniające przebieg kolejki wąskotorowej na fragmencie spornej nieruchomości. Co za tym idzie, nie można rozpatrywać omawianej sprawy w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, która została uchwalona w latach 90.

Sąd dodał, że obecny stan faktyczny, w jakim znajduje się działka, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Na potwierdzenie powyższego WSA powołał się na orzecznictwo TK.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny