Zwrot lasu na rzecz Kościoła

A A A

W dniu 8.8.2019 r. Sąd Najwyższy orzekł (uchwała III CZP 11/19), że art. 63 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17.5.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 380 ze zm.) nie stanowi przepisu zawartego w ustawie szczególnej w rozumieniu art. 2 ustawy z 6.7.2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1235).


Powyższy wyrok został zasądzony w związku ze sporem dotyczącym lasu, który wraz z innymi gruntami został odebrany parafii grecko-katolickiej, kiedy to w 1947 r. – w ramach akcji „Wisła” – wysiedlano mieszkańców miejscowości Przysłupie. Po latach Kościół ubiegał się o zwrot mienia w naturze, jednak osiągnął tylko częściowy sukces. Odzyskał bowiem nieruchomości rolne, ale nie las. Parafia pozwała Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, a Sąd Okręgowy w Nowym Sączu orzekł na jej korzyść. Powołując się na art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego, mówiący o tym, że „na wniosek kościelnych osób prawnych wszczyna się postępowanie (…), w przedmiocie przywrócenia im własności upaństwowionych nieruchomości lub ich części: niepozostających we władaniu kościelnych osób prawnych nieruchomości (...), chyba że pozostają one w dniu wejścia w życie ustawy we władaniu innych kościołów i związków wyznaniowych”, SO nakazał zwrot lasu, jednak Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych odwołała się od wspomnianego wyroku. Rozpatrując okoliczności sprawy sąd II instancji nabrał wątpliwości, co do priorytetu przepisów, a mianowicie, czy pierwszeństwo w stosowaniu ma wspomniana ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, czy też ta o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Sąd zauważył, że w omawianej sytuacji istotną rolę mógłby odgrywać art. 2 drugiej z ww. ustaw, który mówi, że zasoby naturalne wymienione w art. 1 tej ustawy (w tym lasy) stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w ustawach szczególnych. W związku z powyższym zwrócił się do SN z pytaniem, czy wspomniany art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego jest przepisem szczególnym. Sąd Najwyższy w podjętej w sierpniu uchwale orzekł negatywnie.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwrot lasu na rzecz Kościoła
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny