Zwolnienie od podatku rolnego tylko na gospodarstwo do 100 ha

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w dniu 5.3.2009 r. potwierdził, iż dopuszczalnym jest dokonanie zwolnienia z podatku rolnego od gruntów zakupionych na stworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub dokonanie powiększenia już istniejącego wyłącznie wtedy, gdy łączna ilość gruntów znajdujących się w jego posiadaniu nie przekracza 100 ha. W orzeczeniu wskazano jednak, iż przy określaniu łącznej ich ilości wlicza się zarówno grunty będące własnością rolnika, jak również te, które są przez niego dzierżawione (I SA/OI 481/08).

 

Orzeczenie jest następstwem sporu, który toczyła podatniczka posiadająca gospodarstwo rolne, z organami podatkowymi. Otóż zakupiła ona od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 46 ha gruntu, który dotychczas dzierżawiła. Wskazać należy, iż prowadzone przez nią gospodarstwo rolne zajmuje łączną powierzchnię 350 ha. Powołując się na treść art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) wniosła do organów podatkowych o zwolnienie z podatku rolnego. Przypomnieć trzeba, iż wskazany przepis stanowi, że „zwolnione od podatku rolnego są grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha, wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie”.

 

Wniosek uzasadniła okolicznością, iż jedynie w stosunku do 76 ha legitymuje się aktem własności. Pozostałe, ok. 280 ha, które znajdują się w jej posiadaniu, są jedynie przez nią dzierżawione. Zdaniem podatniczki, przy zaistnieniu takiego stanu faktycznego, została spełniona ustawowa przesłanka zwolnienia od podatku rolnego, gdyż łączna powierzchnia gruntów, które są jej własności nie przekracza 100 ha.

 

Wskazanego poglądu nie podzieliły jednak organy podatkowe. W następstwie złożonego przez podatniczkę odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego orzeczono, iż decydującym w przedmiotowej sprawie jest ustalenie, czy do wskazanego w art. 12 ww. ustawy obszaru 100 ha, wlicza się tylko nieruchomości stanowiące jej własność, czy też również grunty przez nią dzierżawione. Zdaniem organu podatkowego definicja gospodarstwa rolnego nie pozostawia wątpliwości, iż uważa się za nie wszystkie grunty określonej osoby, zarówno dzierżawione, jak i będące jej własnością. W uzasadnieniu SKO podało, iż podatniczka będąc w dniu składania wniosku w posiadaniu łącznie 350 ha, nie spełnia ustawowego warunku, zwalniającego ją z obowiązku uiszczenia tzw. podatku rolnego.

 

Sprawa ostatecznie trafiła do WSA w Olsztynie, który oddalił skargę podatniczki. W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż w przedmiotowej sprawie doszło jedynie do zmiany stosunków właścicielskich w obrębie jednego gospodarstwa, co nie uprawnia do zwolnienia z podatku rolnego.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwolnienie od podatku rolnego tylko na gospodarstwo do 100 ha
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny