Zezwolenie na wycinkę na terenie zabytku

A A A

W drugiej połowie stycznia zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Zarówno wcześniej, jak i teraz na takie działanie konieczne było (i wciąż jest) uzyskanie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zmieniła się jednak podstawa prawna, w oparciu o którą będzie on podejmował wspomnianą decyzję. Dotychczas bazę stanowiły przepisy ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2187; dalej OchrZabU), a od stycznia kluczowe są przede wszystkim regulacje z ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 142; dalej OchrPrzyrU). Dopiero w sytuacji, gdy wycinka obejmie teren parku, ogrodu lub innej formy zaprojektowanej zieleni konieczne będzie dodatkowe sięgnięcie do zasad wskazanych w OchrZabU. Celem wprowadzenia powyższej zmiany było oparcie reguł usuwania drze i krzewów z terenów zabytkowych przede wszystkim o OchrPrzyrU, jako o ustawę, która głównie reguluje kwestie związane z wycinką. To w tym dokumencie jest także mowa o systemie opłat i kar związanych z usuwaniem tych roślin.

Według znowelizowanych przepisów OchrPrzyrU rozszerzono zakres wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu wszystkich nieruchomości, w tym także tych wpisanych do rejestru zabytków. Zmianie uległ także zapis dotyczący roślinności pełniącej funkcje ozdobne oraz drzew lub krzewów owocowych rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – one także wymagają uzyskania zgody na wycinkę.

Modyfikacji uległy także regulacje dotyczące prowadzenia prac konserwatorskich związanych z szatą roślinną. Co prawda OchrPrzyrU zwalnia z opłat za usunięcie drzew lub krzewów, o ile zabiegi te są związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, ale znowelizowana Ochr­ZabU wprowadza nakaz uzyskania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych albo innych działań mogących stanowić zagrożenie dla zabytku. W zakres powyższych prac i robót wpisują się te związane z wycinką drzew i krzewów.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zezwolenie na wycinkę na terenie zabytku
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny