Zapłaty za wykonane roboty na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu

A A A

Sąd Najwyższy orzeczeniem z 21.5.2009 r. (V CSK 439/08) ostatecznie rozstrzygnął, że podwykonawca może domagać się od inwestora zapłaty za wykonane roboty na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w przypadku gdy nie zostały one ujęte w umowie.

 

W przedmiotowej sprawie wystąpił następujący stan faktyczny. Otóż w 2005 roku doszło do podpisania dwóch umów, których przedmiotem były prace związane z budową salonu samochodowego. Pierwsza z nich łączyła głównego wykonawcę z inwestorem i dotyczyła wybudowania wskazanego salonu, druga zaś łączyła głównego wykonawcę z podwykonawcą, a jej przedmiotem było wykonanie wszelkich instalacji wewnątrz budynku. Umowa łącząca podwykonawcę z wykonawcą została zawarta zgodnie z wymogiem określonym w art. 647 1 § 2 KC, tj. za zgodą inwestora. Nadmienić należy, iż każda z umów zawierała zapis, że strony nie będą wprowadzać do ich treści niekorzystnych dla inwestora zmian, które wymagałyby zmiany oferty, za wyjątkiem sytuacji, w której potrzeba zmian wyniknie z okoliczności, których w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć. W umowach określono również, iż za wykonane prace wypłacone zostanie tzw. wynagrodzenie ryczałtowe, a więc zawierające wszelkie koszty wykonania zamówionych prac.

 

W trakcie prowadzonych przez podwykonawcę prac budowlanych okazało się, iż w celu wykonania inwestycji, koniecznym jest przeprowadzenie dodatkowych prac nieujętych w umowie. Podwykonawca zwrócił się więc do inwestora o zgodę na ich przeprowadzenie, wskazując przy tym cenę ich wykonania – inwestor odmówił.

 

Strony umowy wdały się w spór. Podwykonawca oparł roszczenie na art. 6471 § 5 KC, który stanowi o solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy względem podwykonawcy. W toku postępowania przywołał on również treść art. 405 KC, który stanowi, iż „Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu ich wartości”. Podwykonawca wskazał również na treść art. 632 § KC, który dopuszcza możliwość podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, jeżeli na skutek zmian stosunków, których nie da się przewidzieć, wykonawcy groziłaby rażąca strata. Strona przeciwna wniosła o odrzucenie powództwa, gdyż w ich ocenie zakres spornych prac, nieujęty został w umowie.

 

Sądy obu instancji przychyliły się do argumentacji zaprezentowanej przez inwestora. W uzasadnieniu do wyroku wskazano, iż przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 KC) nie ma w tym przypadku zastosowania, gdyż nie stosuje się ich do umów ważnie zawartych. Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu Najwyższego, który podzielił wątpliwości podwykonawcy i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wskazano, iż co prawda ważna umowa wyłącza możliwość oparcia roszczeń na podstawie art. 405 KC, to w przypadku gdy nie da się umieścić robót dodatkowych w stosunku zobowiązaniowym, a wynikają one z określonych okoliczności, to wskazany przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu można zastosować.

 

Źródło: „Rzeczpospolita”

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zapłaty za wykonane roboty na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny