Wzmocnienie pozycji przedsiębiorcy

A A A

W dniu 8.8.2002 r. weszły w życie zmiany Prawa działalności gospodarczej. Nowela została opublikowana w Dz.U. Nr 115, poz. 995.

 

Przewodnim motywem zmian jest wzmocnienie pozycji przedsiębiorcy. Przejawia się to m.in. w tym, że kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy przez organ koncesyjny może być przeprowadzana wyłącznie w obecności osoby uprawnionej do stałego reprezentowania przedsiębiorcy lub upoważnionej przez niego na czas kontroli. W nowelizacji rozwiązano również dotychczas kontrowersyjny problem - od 8.8.2002 r. przedsiębiorca zagraniczny, ubiegający się o wpis do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonej przez Ministra Gospodarki, musi dołączyć do wniosku dokument potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym działalność będzie wykonywana. Kolejna zmiana polega na rezygnacji z możliwości wydania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta decyzji nakazującej wstrzymanie działalności gospodarczej np. w razie zagrożenia “moralności publicznej”. Ustawa mówi teraz, że jeżeli wójt, burmistrz czy prezydent miasta dowie się o wykonywaniu działalności niezgodnie z przepisami ustawy albo gdy stwierdzi: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, niebezpieczeństwo powstania dużych szkód majątkowych bądź naruszenie środowiska, musi niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe organa administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Występując o wpis do rejestru działalności gospodarczej, zagraniczny przedsiębiorca ma obowiązek przedstawiać zaświadczenie z polskiego urzędu konsularnego, a nie, jak dotychczas, z właściwego polskiego przedstawicielstwa za granicą. Zaświadczenie to ma potwierdzać, że - w myśl zasady wzajemności - polscy przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w państwie, z którego pochodzi ów przedsiębiorca. Nie jest ono wymagane, jeżeli między Polską a tym państwem obowiązuje umowa międzynarodowa przyznająca tego typu wzajemność. Zmiana ta wymagała nowelizacji ustawy z 13.2.1984 r. o funkcjach konsulów RP, którym rozszerzono obowiązki o wydawanie ww. zaświadczeń.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wzmocnienie pozycji przedsiębiorcy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny