Wpływ podziału nieruchomości na jej walory zabytkowe

A A A

NSA rozpoznał sprawę dotyczącą zgody na podział zabytkowej nieruchomości. Do sporu na tym tle doszło pomiędzy urzędnikami miejskimi, a konserwatorem zabytków i ministrem właściwym w tym zakresie.

Nieruchomość, której dotyczył konflikt, znajduje się w Elblągu. Składają się na nią XIX-wieczny dom, zabudowania gospodarcze, a także otaczające je tereny, na których znajdował się ogród i sad. Cała posesja w 2000 r. została wpisana do rejestru zabytków, a jej własność należy do miasta Elbląg. Urzędnicy z czasem zwrócili się do konserwatora zabytków o zgodę na podział nieruchomości, a po jej uzyskaniu dokonali takiej czynności wyodrębniając dwie części – jedną z zabudowaniami i drugą – niezabudowaną, z ogrodem i sadem. Działka z domem została sprzedana prywatnemu inwestorowi. Po dokonaniu tej transakcji urzędnicy zwrócili się do konserwatora zabytków z wnioskiem o wykreślenie z rejestru działki będącej wciąż własnością miasta. Spotkali się jednak z decyzją odmowną, która została podtrzymana również przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Odmowa była uzasadniana brakiem spełnienia przesłanek do dokonania wykreślenia, jakie są sprecyzowane w art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przepis ten mówi, że zabytek wpisany do rejestru, który uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej albo którego wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru nie została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych, zostaje skreślony z rejestru.

Sprawa została skierowana do WSA w Warszawie. Urzędnicy zaskarżyli decyzję ministra. Sąd w wyroku z 9.4.2014 r. (VII SA/Wa 23/14) stanął po ich stronie. Przeciwna strona sporu wniosła o kasację. NSA w wyroku z 4.3.2016 r. (II OSK 1652/14) podtrzymał wcześniejszy wyrok uchylający decyzję konserwatora i ministra. W ocenie składu orzekającego podmioty te nie wykazały we właściwy sposób, dlaczego sporna nieruchomość miałaby nie zostać wykreślona z rejestru zabytków. Choć pełnomocnik strony wnoszącej o kasację argumentował, że w 2000 r. ochroną zostały objęte budynki wraz z otoczeniem, a podział geodezyjny nieruchomości nie świadczył o utracie jej wartości zabytkowej, nie przekonał tym sądu. Zdaniem organu zarówno konserwator, jak i minister powinien był przeanalizować kwestię wpływu podziału na kwestę zabytkowości założenia, jeszcze przed wydaniem zgody na podział działki. Dlatego też NSA oddalił skargę kasacyjną.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wpływ podziału nieruchomości na jej walory zabytkowe
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny