Wpis do CEIDG, a prawo do ulgi przekształceniowej

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zajął się sporem dotyczącym podstawy przyznania prawa do skorzystania z ulgi przy opłacie przekształceniowej. W 2013 r. taka bonifikata została udzielona małżeństwu będącemu właścicielami nieruchomości, w konsekwencji czego ponieśli koszt 18% właściwej opłaty związanej z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności.


Do konfliktu doszło 7 lat później, gdy organ I instancji dokonując działań kontrolnych odkrył, że właściciele nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, wykorzystywali ją na inne cele niż ten, który stanowił podstawę udzielenia bonifikaty opłaty przekształceniowej. Zgodnie z obowiązującą uchwałą rady miasta warunkiem do udzielenia bonifikaty było wykorzystywanie nieruchomości wyłącznie na cel mieszkaniowy. W trakcie kontroli ustalono, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, pod danym adresem została zarejestrowana działalność gospodarcza, co skutkowało żądaniem organu zwrotu udzielonej bonifikaty. Właściciele nieruchomości złożyli odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ ten wskazał jednak tylko, że na wcześniejszym etapie rozpatrywania sprawy nie wzięto pod uwagi faktu współużytkowania ww. nieruchomości w udziałach ułamkowych, zatem żądanie zwrotu bonifikaty powinno zostać rozdzielone na współużytkownikom wieczystym stosowanie do wielkości ich udziałów. Taki obrót sprawy nie satysfakcjonował właścicieli nieruchomości, zatem skierowali oni spór na ścieżkę sądową. Małżeństwo zarzucało SKO, że organ ten nie dokonał wystarczającego zbioru materiałów dowodowych w sprawie, przez co nie mógł podjąć właściwych decyzji rozstrzygających. Skarżący argumentowali, że w rzeczywistości nieruchomość będąca uwłaszczaną, nie jest wykorzystywana na cele inne niż mieszkaniowe i twierdzili, że organy rozpatrujące sprawę nie dołożyły należytej staranności, by to sprawdzić.

WSA w Warszawie w wyroku z 20.12.2021 r. (I SA/Wa 2599/20) nie uznał skargi za zasadną i podtrzymał w mocy decyzje wydane wcześniej. Sąd uznał, że materialnoprawną podstawę zaskarżonych rozstrzygnięć stanowił przepis art. 4 ust. 15 ustawy z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1314, ze zm.). Przepis ten stanowi, że organ, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa – odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego), żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Bezspornym było, że małżeństwo przekształciło posiadane prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności z bonifikatą udzieloną na podstawie art. 4 ust. 7 powołanej ustawy. Zdaniem Sadu, za prawidłowe uznać należy stanowisko organów, że już sam fakt wykorzystywania nieruchomości jako siedziby dla prowadzonej działalności, świadczy o wykorzystywaniu jej również na cele inne niż mieszkalne (cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą). Skarżący najpierw zaakceptowali warunki przyznania im bonifikaty, a następnie ich nie dotrzymali.

Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że co prawda w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane bywa stanowisko odmienne (por. wyrok NSA z 6.3.2018 r., I OSK 1081/16), jednak skład orzekający w tej sprawie go nie podziela i przychyla się do werdyktów zbliżonych do stanowiska prezentowanego przez niego (por. wyroki NSA z: 29.11.2017 r., I OSK 38/16, 14.5.2019 r., I OSK 1783/17).

Podsumowując uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie stwierdził, że skoro warunkiem udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności było wykorzystywanie zabudowanej nieruchomości wyłącznie na cel mieszkaniowy, a skarżący tego warunku nie dotrzymali i pod danym adresem została zarejestrowana działalność gospodarcza, decyzja zobowiązująca do zwrotu tej bonifikaty jest prawidłowa, bowiem nie dotrzymano warunków, na jakich ulga została udzielona.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wpis do CEIDG, a prawo do ulgi przekształceniowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny