Właściciel zdecyduje o rozgraniczeniu nieruchomości

A A A

 

Z wątpliwościami dotyczącymi poprawności podejścia co do rozstrzygnięcia jednego ze sporów do Sądu Najwyższego zwrócił się także Sąd Okręgowy w Częstochowie.

 

Powstały one na tle sprawy, w której stronami były dwa przedsiębiorstwa, a jej przedmiot stanowiło rozgraniczenie nieruchomości. Choć w omawianym przypadku miała ona jednego właściciela, to użytkowników wieczystych było dwóch, a w stosunku do gruntu istniały dwie księgi wieczyste. Działki były zatem wyodrębnione wyłącznie geodezyjnie. Pierwsza firma – użytkownik wieczysty danej działki – domagała się wydania decyzji administracyjnej potwierdzającej rozgraniczenie. Kiedy taka zapadła, okazało się, że zaskarżyła ją inna firma – właściciel gruntu – który uważał, że podział nie leży w jego interesie.

Na skutek postępowania przeprowadzonego przed Sądem Rejonowym decyzja o rozgraniczeniu została cofnięta. Sąd ten uznał racje właściciela i stwierdził, że tylko on ma prawo decydować o podziale nieruchomości. W tym względzie skład orzekający powołał się na definicję nieruchomości zawartą w art. 46 KC („§ 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. § 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy”).

Powyższy werdykt nie był jednak na rękę firmie wnioskującej o rozgraniczenie, więc zaskarżyła wspomniany wyrok. Na skutek braku możliwości znalezienia konsensusu sprawa trafiła do SN. Z pytaniem o właściwe rozwiązanie zwrócił się SO w Częstochowie, bowiem rozpatrując możliwości działania nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić, które uprawnienia – właściciela gruntu, czy użytkownika wieczystego – potraktować priorytetowo. W związku z powyższym zwrócił się z następującym pytaniem do SN – „Czy dopuszczalne jest przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego między użytkownikami wieczystymi sąsiadujących działek wyodrębnionych geodezyjnie i mających założone odrębne księgi wieczyste, stanowiących własność tego samego podmiotu – Skarbu Państwa?”

SN uchwałą z 19.10.2018 r. (III CZP 115/17) odpowiedział negatywnie i tym samym przyznał niejako większe uprawnienia właścicielowi gruntu. W opinii składu orzekającego użytkownik wieczysty nie może żądać rozgraniczenia sąsiadujących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste różnym osobom, jeżeli stanowią one własność tego samego właściciela.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Właściciel zdecyduje o rozgraniczeniu nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny