W ochronie klienta

A A A

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przygotował projekt ustawy o ochronie nabywcy w umowach deweloperskich. Założeniem projektu jest ochrona nabywców mieszkań przed nieuzasadnionym wykorzystywaniem ich pieniędzy przez dewelopera.

 

Jeżeli przepisy projektu zostaną uchwalone przez parlament i wejdą w życie, deweloper nie będzie mógł swobodnie dysponować pieniędzmi klientów, przeznaczając je np. na dokończenie innych budów, gdyż będą one gromadzone na rachunku powierniczym.

 

Projekt przewiduje dwa rodzaje rachunków powierniczych - otwarty i zamknięty. Da każdej inwestycji prowadzonej przez dewelopera musi zostać otwarty osobny rachunek powierniczy. W przypadku otwarcia zamkniętego rachunku powierniczego, bank przeleje pieniądze klientów na konto dewelopera dopiero po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania.

 

Z otwartego rachunku powierniczego deweloper może korzystać w trakcie prowadzenia inwestycji. Bank wypłaca deweloperowi pieniądze w sposób zgodny z harmonogramem prowadzenia inwestycji. Deweloper może w harmonogramie ustalić najwyżej cztery etapy. Koszt któregokolwiek z nich nie może być wyższy niż 25% i nie niższy niż 10% wartości całej inwestycji. Bank dokonuje kontroli każdego z przewidzianych harmonogramem etapów i dopiero po jej pomyślnym zakończeniu przekazuje pieniądze.

 

Za dysponowanie pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku powierniczym w sposób sprzeczny z postanowieniami ustawy grozi reprezentantom dewelopera kara pozbawienia wolności do lat pięciu lub kara grzywny.

 

Zgodnie z projektem, deweloper będzie miał obowiązek udzielić swojemu klientowi wszechstronnych informacji na temat prowadzonej inwestycji. Obowiązek ten realizowany będzie przez przedstawienie klientowi przed podpisaniem umowy tzw. prospektu informacyjnego, którego postanowienia będą wiązać strony na równi z postanowieniami umowy. W razie sprzeczności zapisów prospektu z umową, obowiązywać będą postanowienia korzystniejsze dla klienta. W prospekcie deweloper powinien zawrzeć m.in. sprawozdanie finansowe za ostatni rok, informacje o planie zagospodarowania sąsiednich działek, harmonogram budowy, oznaczenie rachunku powierniczego, istniejące obciążenia na nieruchomości lub informację, jakie obciążenia mogą powstać w przyszłości, a nawet numer pozwolenia na budowę. Za nieudostępnienie prospektu informacyjnego klientowi deweloper może zapłacić karę grzywny w wysokości do 50 000 zł. Projekt także szczegółowo określa obowiązkowe postanowienia umowy. Przede wszystkim muszą się tam znaleźć: termin przeniesienia prawa własności lokalu, terminy płatności i oznaczenie obowiązkowego rachunku powierniczego.

 

Jeżeli w umowie będzie brakować któregokolwiek z postanowień przewidzianych przez ustawę, klient będzie mógł w ciągu 30 dni od podpisania umowy wezwać dewelopera do jej uzupełnienia. Ten będzie miał na to 14dni. Jeżeli deweloper, mimo wezwania, umowy nie uzupełni, klient będzie mógł od niej odstąpić bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

 

Projekt wyznacza także maksymalną wysokość kary umownej, jaką deweloper może nałożyć na klienta przy odstąpieniu przez niego od umowy. Wynosi ona 2000 zł. Odsetki karne obciążające klienta, w razie zwłoki we wpłacaniu pieniędzy, nie mogą zaś być wyższe niż odsetki ustawowe.

 

Niemożliwe będzie zrzeczenie się roszczenia o odszkodowanie w przypadku, kiedy klient otrzyma przewidzianą karę umowną za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie umowy. Projekt ustawy przewiduje bowiem, że mimo zapłacenia kary umownej przez dewelopera klient będzie mógł dochodzić odszkodowania od dewelopera za straty, jakie poniósł w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 

Jeżeli w umowie z deweloperem znajdą się zapisy mniej korzystne, niż przewiduje to ustawa, nie będą one wiązać stron.

 

W przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera syndyk, upadła firma lub zarządca majątku będzie miał obowiązek kontynuować budowę, chyba że byłoby to sprzeczne z interesami klientów, którzy zgromadzili na ten cel środki na rachunku powierniczym. Po zakończeniu budowy będą zobowiązani do przeniesienia prawa własności do mieszkania na klienta dewelopera, a z tą chwilą wygasną wszelkie związane z tą nieruchomością obciążenia, jak np. hipoteka banku. Dopiero kiedy sędzia komisarz wyda postanowienie o niekontynuowaniu budowy, roszczenia klientów zmieniają się w wierzytelności pieniężne.

 

Bardzo istotny, z punktu bezpieczeństwa zgromadzonych przez klientów pieniędzy na rachunku powierniczym, jest zapis, że nie podlegają one egzekucji w przypadku dochodzenia od dewelopera wierzytelności oraz należności publicznoprawnych.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
W ochronie klienta
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny