Uzasadnione kary za niezgłoszenie obiektu budowlanego do użytkowania

A A A

W odpowiedzi na pytanie prawne zgłoszone przez Naczelny Sąd Administracyjny, w dniu 5.5.2009 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż znaczna wysokość kar określona w prawie budowlanym za niezgłoszenie właściwym organom użytkowania obiektu budowlanego jest uzasadniona. Sędziowie wskazali, iż celem regulacji nakładającej na inwestora obowiązek dokonania zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu procesu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa ludzi. Przesłanka ta uzasadniania wysokość nakładanych kar.

 

W przedmiotowej sprawie właściciel budynku usługowo--mieszkalnego rozpoczął korzystanie z niego przed tym, jak otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w następstwie przeprowadzonej kontroli nałożył na właściciela nieruchomości karę pieniężną za niezgłoszenie użytkowania dobudowanej powierzchni. Jednakże zanim postanowienie nakładające karę stało się prawomocne, właściciel zdążył uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Właściciel odwołał się więc, do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który utrzymał decyzję w mocy. Sprawa trafiła ostatecznie do NSA, który powziął wątpliwość dotyczącą art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego. NSA miał wątpliwość, co do wysokości kary nakładanej na inwestora, który uchybił obowiązkom i nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie. Składając pytanie do TK, sąd wskazał, iż w jego ocenie niezrozumiałym jest, z jakich przyczyn prawodawca określił, iż tzw. samowola użytkowa winna być traktowana ostrzej od innego rodzaju naruszeń w procesie budowlanym. Zgodnie bowiem z art. 57 ust. 7 ww. ustawy, w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów prawa budowlanego właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Stawka podlega jednak dziesięciokrotnemu podwyższeniu w stosunku do kar za odstąpienie od projektu (art. 59f Prawa budowlanego).

 

W ocenie TK znaczna wysokość kar określona ww. przepisami ma na celu ochronę doniosłych wartości wyróżnionych ze względu na interes publiczny takich jak zdrowie i życie ludzi, bezpieczeństwo ludzi i mienia, środowisko, poszanowanie interesów osób trzecich. Trybunał uznał, iż niezawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy lub nieuzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie uniemożliwia realizację organom nadzoru budowlanego i ustawowo określonych zadań. W uzasadnieniu wskazano również, iż wynikający z przepisów prawa budowlanego obowiązek, ma na celu dyscyplinowanie inwestora, który zobowiązany jest do zawiadomienie właściwego organ nadzoru przed rozpoczęciem użytkowania. Dokonanie zgłoszenia umożliwi organom prawidłowe wykonywanie, ciążących na nich zadań. TK zwrócił uwagę również na okoliczność, iż wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie do przeprowadzenia kontroli, co umożliwia wykonywanie ustawowych obowiązków ciążących na organach nadzoru.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Uzasadnione kary za niezgłoszenie obiektu budowlanego do użytkowania
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny