Uwłaszczenie również dla najemców, dzierżawców i leasingobiorców

A A A

Z treści wyroku Sądu Najwyższego z 2.4.2009 r. wnioskować należy, iż z instytucji uwłaszczenia, określonej postanowieniami ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą skorzystać również posiadacze zależni, tacy jak np. najemcy, dzierżawcy czy też leasingobiorca (IV 553/08).

 

Wskazane orzeczenie jest następstwem sporu prowadzonego pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Centrum Sp. z o.o. a miastem Gdańsk. Wspomniana Spółka powstała w marcu 1988 r. i od samego momentu jej założenia użytkowała na podstawie umowy dzierżawy nieruchomość o powierzchni blisko 2,5 tys. m2. Wyjaśnić należy, iż pierwotnym właścicielem działki było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, a po zmianach ustrojowych, jakie zaszły w Polsce na przełomie lat 80. i 90., prawo własności przedmiotowej nieruchomości przeszło na miasto Gdańsk, któremu przedsiębiorstwo opłacało czynsz dzierżawny.

 

Spółka kilkukrotnie zwracała się do miasta Gdańsk o zawarcie umowy sprzedaży lub użytkowania wieczystego, której przedmiotem byłaby wspomniana powyżej nieruchomość. Jako podstawę prawną wskazywano nieobowiązującą już ustawę z 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości. Miasto Gdańsk konsekwentnie odmawiało, w następstwie czego sprawa trafiła na drogę postępowania sądowego. Spółka powołując się na pierwotne brzmienie art. 207 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zażądała oddania spornej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Sądy obu instancji odrzuciły jej żądanie, w konsekwencji czego spór trafił do SN. Po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania.

 

W uzasadnieniu do wskazanego orzeczenia sąd określił, iż zasadnicze znaczenie w przedmiotowej sprawie ma ustalenie dokładnego brzmienia pojęcia „dokument o przekazaniu nieruchomości wydanego w formie przewidzianej prawem”, którym posługuje się art. 207 obowiązujący w pierwotnym brzmieniu. Ogłaszając uzasadnienie, sędzia podał, iż „nie chodzi tu o jakikolwiek dokument”.. Po analizie zgromadzonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie sędziowie doszli do przekonania, iż Spółka spełniła oba warunki uwłaszczenia, przewidziane ww. przepisami. Dlatego też uzyskała ona roszczenie o przekazanie własności budynku i o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest on posadowiony. W uzasadnieniu wskazano jednocześnie, iż sądy niższych intencji uznając, iż nie doszło do spełnienia przesłanek uwłaszczenia, gdyż spółka korzystała z gruntu na podstawie umowy dzierżawy, nie analizowały wniosku pod kątem oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. W ocenie SN jest to przesłanka do skierowania przedmiotowej sprawy do ponownego rozpoznania.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Uwłaszczenie również dla najemców, dzierżawców i leasingobiorców
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny