Umieszczenie urządzeń przesyłowych na nieruchomości

A A A

W orzeczeniu z 21.1.2009 r. Sąd Najwyższy jednoznacznie rozstrzygnął, iż uzyskane przez spółkę przesyłową zezwolenie na korzystanie z nieruchomości w pełni uprawnia ją do korzystania z niej. Na wskazane uprawnienie nie ma wpływu brak zgody właściciela na korzystanie z gruntu (II CSK 394/08).

 

Powyższy wyrok ostatecznie zakończył spór, którego początek sięga 1995 r., kiedy to rozpoczęto pracę budowlano- -montażowe i wytyczono trasę przebiegu gazociągu tranzytowego Jamał – Europa. Kilku właścicieli sprzeciwiało się przebiegowi wytyczonej trasy oraz posadowieniu na należącym do nich gruncie urządzeń przesyłowych. W celu rozpoczęcia inwestycji inwestor spółka EuRoPol Gaz złożyła stosowny wniosek do urzędu wojewódzkiego. Po jego rozpatrzeniu na podstawie art. 70 i art. 73 ustawy z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości kierownik urzędu wojewódzkiego wydał decyzje umożliwiającą przeprowadzenie gazociągu zgodnie z zaplanowaną trasą. Jednocześnie wyjaśnić należy, iż powyższa decyzja zezwalająca na rozpoczęcie prac została ujawniona w dziale III księga wieczystych działek, przez które przebiegała sporna infrastruktura przesyłowa. Nie zgadzając się z powyższymi rozstrzygnięciami organów państwowych, niektórzy z właścicieli zakwestionowali decyzje lokalizacyjne, decyzje zezwalające na założenie i przeprowadzenie gazociągu oraz pozwolenia na użytkowanie. Powołując się na uchybienia proceduralne, właściciele domagali się wstrzymania prac budowlano-montażowych, a po ich ukończeniu wydania nakazu rozbiórki gazociągu.

 

W następstwie długotrwałego sporu sprawa trafiła przed oblicze NSA. Po zapoznaniu się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie orzekł on jednak, iż powyższe roszczenie jest bezpodstawne. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na fakt, iż EuRoPol Gaz posiadał tytuł prawny w postaci pozwolenia na budowę.

 

Z akt przedmiotowej sprawy wynika, że w 2006 r. wspomniani właściciele na drodze powództwa cywilnego złożyli pozew przeciwko ww. spółce. Roszczenie oparli na artykule 222 § 2 KC, który stanowi, że „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa na rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Właściciele domagali się również zgodnie z treścią 225 KC wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości wraz z ustawowymi odsetkami.

 

Sądy powszechne obu instancji odrzuciły roszczenia właścicieli działek, uznając przy tym, iż budowa gazociągu była w pełni legalna. Ostatecznie właściciele spornych działek złożyli skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Argumentowali, iż decyzja oparta na art. 70 ustawy z 29.4.1985 r. daje możliwość jednokrotnego zajęcia nieruchomości celem przeprowadzenia urządzeń przesyłowych. Zdaniem powodów wspomniany przepis nie uprawnia do trwałego z niej korzystania. Jednocześnie wskazano brak legalności wspomnianej decyzji. Za wspomnianą tezą przemawiać miała okoliczność, iż wywłaszczenia dokonano na rzecz podmiotu prywatnego, jakim jest zdaniem powodów EuRoPol Gaz. Wskazano również, iż wspomniana ustawa dopuszczała możliwość dokonania wywłaszczenia jedynie na cel publiczny. Sąd Najwyższy nie podzielił powyższej argumentacji i uznał orzeczenia sądów niższych instancji za właściwe. W uzasadnieniu wskazano, iż roszczenia z tytułu wydania zezwoleń na umieszczenie urządzeń przesyłowych i ich obecności na nieruchomościach może być dochodzone wyłącznie na drodze określonej przepisami procedury administracyjnej. Podano równocześnie, iż wpis w księdze wieczystej oznacza trwałe zezwolenie na posadowienie urządzeń przesyłowych.

 

Źródło: „Rzeczpospolita”

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Umieszczenie urządzeń przesyłowych na nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny